Koncert v Hogo Fogo Jazz & Art Club

Fotografie z koncertu v Hogo Fogo Jazz & Art Club v Banskej Bystrici dňa 29. 8. 2022.